1. Účastník i doprovod je povinen:

 • dorazit včas na smluvené místo srazu včetně veškerého povinného vybavení, které bylo uvedeno v popisu daného zážitku na webu,
 • využít pro čerpání služeb předem domluveného časového okna,
 • při příchodu se prokázat platným poukazem,
 • být řádně vyspalý, odpočinutý, v dobré fyzické i psychické kondici, mít na sobě vhodnou obuv a ošacení,
 • být duchem fyzicky přítomen a věnovat plnou pozornost proškolení ohledně bezpečnosti a ovládání stroje, rovněž věnovat plnou pozornost ovládání stroje,
 • řídit se pokyny instruktora nebo jiných pověřených osob pořadatele,
 • vyvarovat se jakýchkoliv činností, které jsou nad jeho síly/zkušenosti,
 • vždy přizpůsobit rychlost, akceleraci, brždění a obezřetnost přilnavosti, typu podkladu a povětrnostním podmínkám,
 • nejezdit do míst, které si předem důkladně mimo vozidlo neprohlédl,
 • vždy být během jízdy připoután, pokud je k tomu vyzván, mít na sobě ochrannou přilbu,
 • nevystrkovat z vozidla hlavu nebo končetiny, nevystupovat ze stroje pokud je v pohybu,
 • nejezdit mimo místa, které byly dovoleny, zejména na trávu, pole, chodník, do lesa atp.,
 • nejezdit do míst, které jsou nad schopnosti vozidla nebo kam nevidí,
 • předcházet vzniku škod na zdraví, životním prostředí a majetku, které by během zážitku mohly vzniknout,
 • používat veškeré ochranné prostředky, jež pořadatel doporučuje si obstarat nebo účastníkům zapůjčil a to po celou dobu trvání akce (zážitku),
 • zdržet se před zážitkem a během jeho trvání požívání alkoholických nápojů, drog, omamných, psychotropních či jiných látek, které by mohly snížit pozornost, zhoršit ovládací či rozpoznávací schopnost, prodloužit reakční dobu.
 • nepořizovat video/audio nahrávky z průběhu zážitku, pokud to není vysloveně pořadatelem dovoleno.
 • využít služeb dodavatele a v případě zájmu si objednat foto/video záznam ze zážitku od pořadatele.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo vydat, aplikovat a vyžadovat plnit po účastnících odlišná pravidla pro dané zážitky. Pravidla se liší v závislosti na druhu a vlastnostech zážitku, povrchu, typu stroje atp.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat od každého účastníka a v určitých případech i od doprovodu podpis na dokumentu ohledně seznámení s riziky, proškolením a bezpečnostními pravidly.